امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۱ اردیبهشت ۹۷ و ۱۲ اردیبهشت ۹۷
ساعات اجرا: 18:30، 21:30، 18
قیمت: از 30,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۳ اردیبهشت ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 40,000 تا 90,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۳ اردیبهشت ۹۷ و ۱۴ اردیبهشت ۹۷
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 30,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۰ اردیبهشت ۹۷ و ۲۱ اردیبهشت ۹۷
ساعات اجرا: 21، 18
قیمت: از 30,000 تا 70,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر دانشگاه فنی‌حرفه ای شماره ۳ تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۰ اردیبهشت ۹۷ تا ۲۵ اردیبهشت ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 10,000 تا 20,000 تومان
سالن اجرا: تالار اندیشه (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۷ اردیبهشت ۹۷
ساعات اجرا: 16
سالن اجرا: تالار اداره فرهنگ‌وارشاد اسلامی هریس (هریس)
تاریخ اجرا: ۷ اردیبهشت ۹۷
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 10,000 تا 20,000 تومان
سالن اجرا: تالار اروس (ارومیه)
تاریخ اجرا: ۱۰ اردیبهشت ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 50,000 تا 100,000 تومان
تاریخ اجرا: ۱۱ اردیبهشت ۹۷ تا ۱۴ اردیبهشت ۹۷
سالن اجرا: تالار اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ فروردین ۹۷ تا ۷ اردیبهشت ۹۷
ساعات اجرا: 20
قیمت: از 20,000 تا 30,000 تومان
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ فروردین ۹۷ تا ۵ اردیبهشت ۹۷
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ اردیبهشت ۹۷ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۷
ساعات اجرا: 18