امروز پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۵ آبان ۰۱ تا ۸ آذر ۰۱
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار وحدت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۵ آبان ۰۱ تا ۱۵ آبان ۰۱
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۶ مهر ۰۱ تا ۲۲ مهر ۰۱
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۳۰ مرداد ۰۱ تا ۳۰ شهریور ۰۱
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۰ شهریور ۰۱ تا ۳۱ شهریور ۰۱
ساعات اجرا: