امروز پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱
سالن اجرا: تالار هتل کایا لاله پارک (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۰ تیر ۰۱
ساعات اجرا: 18:30، 21
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۴ تیر ۰۱
ساعات اجرا:
قیمت: از 120,000 تا 200,000 تومان
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ تیر ۰۱ تا ۱۱ تیر ۰۱
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 100,000 تا 200,000 تومان
سالن اجرا: سالن روباز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۸ خرداد ۰۱ تا ۱۰ تیر ۰۱
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۵ خرداد ۰۱ تا ۱۰ تیر ۰۱
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۳ تیر ۰۱ تا ۱۰ تیر ۰۱
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: پلاتو قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۴ تیر ۰۱ تا ۱۰ تیر ۰۱
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۹ تیر ۰۱ تا ۲۱ تیر ۰۱
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۹ تیر ۰۱
ساعات اجرا: 15
سالن اجرا: سالن ۱ پردیس ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۳ تیر ۰۱ تا ۳۰ تیر ۰۱
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 50,000 تا 100,000 تومان