امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹
سالن اجرا: پلاتو استاد حمیدی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ آبان ۹۹ تا ۲۹ آبان ۹۹
ساعات اجرا: 16
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۸ فروردین ۹۹
ساعات اجرا: