امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
سالن اجرا: پلاتو استاد حمیدی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ آبان ۹۹ تا ۷ آبان ۹۹
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۴ آبان ۹۹ تا ۱۶ آبان ۹۹
ساعات اجرا: 20:30
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۸ فروردین ۹۹
ساعات اجرا: