امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
سالن اجرا: سینما ناجی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۶ شهریور ۹۶ تا ۲ مهر ۹۶
ساعات اجرا: 19:15