امروز دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۶ تیر ۰۰ تا ۴ مرداد ۰۰
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۵ تیر ۰۰ تا ۱ مرداد ۰۰
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۴ تیر ۰۰ تا ۲۵ تیر ۰۰
ساعات اجرا: