امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
تالار اقبال آذر و سالن استاد صیامی
تاریخ اجرا: ۲۴ بهمن ۹۸ تا ۲۹ بهمن ۹۸
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۳ بهمن ۹۸ تا ۲۷ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳ اسفند ۹۸ و ۴ اسفند ۹۸
ساعات اجرا: 18، 21
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ بهمن ۹۸ تا ۱ اسفند ۹۸
ساعات اجرا: 20:30، 18
سالن اجرا: پلاتو استاد حمیدی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۴ بهمن ۹۸ تا ۲۷ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۹ اسفند ۹۸
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۹ اسفند ۹۸
ساعات اجرا: 18:30، 20:45
سالن اجرا: فرهنگسرای شمس (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۳ بهمن ۹۸ تا ۲۶ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳۰ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: تالار قصر طلا (شاهین دژ)
تاریخ اجرا: ۲۱ اسفند ۹۸
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۴ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 21