امروز چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
گروه هنر و تجربه
تاریخ اجرا: ۲۳ شهریور ۹۷ تا ۲۶ شهریور ۹۷
تاریخ اجرا: ۱ مهر ۹۷ تا ۲۵ آذر ۹۷
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۶ شهریور ۹۷ تا ۶ مهر ۹۷
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: سالن استاد پایاب (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۳۱ شهریور ۹۷ تا ۶ مهر ۹۷
ساعات اجرا: 18