امروز شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
سالن اجرا: فرهنگسرای استاد مبین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۱ اردیبهشت ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا: 17
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۹ اردیبهشت ۹۸ تا ۳ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا:
تاریخ اجرا: از ۲۰ خرداد ۹۸ تا ۲ تیر ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن ۱ پردیس ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: ۹ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 18:30
قیمت: از 15,000 تا 20,000 تومان
سالن اجرا: سالن شماره‌ی ۱ سینما قدس (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۰ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ فروردین ۹۸ تا ۲۶ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 22:30
پردیس سینمایی ستاره باران ساعت 19
تاریخ اجرا: ۲۶ اردیبهشت ۹۸ تا ۲۷ اردیبهشت ۹۸
سالن اجرا: سالن ۱ پردیس ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۳ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا:
قیمت: از 15,000 تا 25,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ فروردین ۹۸ تا ۲۰ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد پایاب (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ اردیبهشت ۹۸ تا ۲۰ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا: