امروز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن ۴ پردیس سینمایی مجتمع ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: ۴ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا: 17:50
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ فروردین ۹۸ تا ۲۰ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: سالن استاد پایاب (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ اردیبهشت ۹۸ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: آمفی تئاتر حکیم نباتی (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۶ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا:
قیمت: از 15,000 تا 40,000 تومان
سالن اجرا: سالن اداره ارشاد قره‌ضیاالدین (قره‌ضیاالدین (چایپاره))
تاریخ اجرا: ۷ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 20,000 تا 25,000 تومان
سالن اجرا: سالن بعثت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۴ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا: 10
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ فروردین ۹۸ تا ۵ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا: 20