امروز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۷ اردیبهشت ۹۶ و ۸ اردیبهشت ۹۶
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 45,000 تا 25,000 تومان
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۰ اردیبهشت ۹۶ تا ۲۱ اردیبهشت ۹۶
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۵ فروردین ۹۶ تا ۸ اردیبهشت ۹۶
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 15,000 تا 20,000 تومان
سالن اجرا: سالن تجربه (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ اردیبهشت ۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۶
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ اردیبهشت ۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۶
ساعات اجرا: 18:30
قیمت: از 10,000 تا 10,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ اردیبهشت ۹۶ تا ۲۶ اردیبهشت ۹۶
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 10,000 تا 10,000 تومان
سالن اجرا: فرهنگسرای هنری کیاوش (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۴ اردیبهشت ۹۶
ساعات اجرا: 11
سالن اجرا:
تاریخ اجرا: ۱۴ اردیبهشت ۹۶ و ۱۵ اردیبهشت ۹۶
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: سينما فرهنگ مرند (مرند)
تاریخ اجرا: ۱۵ اردیبهشت ۹۶
ساعات اجرا:
قیمت: از 30,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: پلاتو رادی دانشگاه نبی اکرم (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۸ اردیبهشت ۹۶
ساعات اجرا: 15:30
قیمت: از 7,000 تا 7,000 تومان