امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۷ آذر ۹۸ تا ۲۰ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 21:30
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۹ آذر ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۲ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 50,000 تا 110,000 تومان
سالن اجرا: سالن اداره ارشاد (عجب شیر)
تاریخ اجرا: ۲۱ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۲ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۵ آذر ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۶ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۷ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۷ آذر ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن ولیعصر (اهر)
تاریخ اجرا: ۲۷ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 40,000 تا 90,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۸ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۴ دی ۹۸
ساعات اجرا: 21:30
سالن اجرا: پلاتو استاد حمیدی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۶ آذر ۹۸ تا ۲۳ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: تالار شمس (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۸ آذر ۹۸ تا ۱۲ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: تالار وحدت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۰ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 16