امروز سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ خرداد ۹۸ تا ۵ تیر ۹۸
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: پلاتو استاد حمیدی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۰ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۵ خرداد ۹۸ تا ۱۰ تیر ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ فروردین ۹۸ تا ۲۳ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 22