امروز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
گروه هنر و تجربه
تاریخ اجرا: ۳ خرداد ۹۷ تا ۴ خرداد ۹۷
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۷ اردیبهشت ۹۷ تا ۳ خرداد ۹۷
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۱ اردیبهشت ۹۷ تا ۴ خرداد ۹۷
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۸ اردیبهشت ۹۷ تا ۱۲ خرداد ۹۷
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: سینما ناجی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۴ خرداد ۹۷
ساعات اجرا: 14:30
سالن اجرا: تالار اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: ۵ خرداد ۹۷
ساعات اجرا: 20