امروز پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ آذر ۰۰ تا ۱۹ آذر ۰۰
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: پلاتو قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۷ آذر ۰۰ تا ۲۱ آذر ۰۰
ساعات اجرا: 18، 16
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۶ آذر ۰۰ تا ۱۹ آذر ۰۰
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ آذر ۰۰ تا ۲۴ آذر ۰۰
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۵ آبان ۰۰ تا ۳ آذر ۰۰
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: پلاتو قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۲ آبان ۰۰ تا ۲۵ آبان ۰۰
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۳ آبان ۰۰ تا ۱۳ آبان ۰۰
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۵ مهر ۰۰ تا ۲۷ مهر ۰۰
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۹ مهر ۰۰ تا ۱۰ آبان ۰۰
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: پلاتو قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ مهر ۰۰ تا ۳۰ مهر ۰۰
ساعات اجرا: