امروز پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷
سالن اجرا: سالن ورزشی تختی (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۴ فروردین ۹۷
ساعات اجرا: 17
قیمت: از 30,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: سالن ورزشی تختی (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۶ فروردین ۹۷
ساعات اجرا: 17
قیمت: از 40,000 تا 60,000 تومان
سالن اجرا: سالن ورزشی تختی (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۹ فروردین ۹۷
ساعات اجرا: 17، 20
قیمت: از 20,000 تا 40,000 تومان
سالن اجرا: سالن ورزشی تختی (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۷ فروردین ۹۷
ساعات اجرا: 17
سالن اجرا: سالن ورزشی تختی (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۱۰ فروردین ۹۷
ساعات اجرا: 17