امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
انتخاب شما:
نمایش داستان خرس های پاندا (تبریز)
پلاتو استاد حمیدی (سه راه راهنمایی، مجتمع فرهنگی هنری 29بهمن، موسسه بین المللی الف)
یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ ساعت 19
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

نمایش داستان خرس های پاندا جایگاه همکف جایگاه مازاد

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد