امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
انتخاب شما:
نمایش کوراوغلو (تبریز)
سالن اقبال آذر (سه‌راه راهنمایی، مجتمع فرهنگی‌هنری29بهمن، موسسه الف)
شنبه ۳ اسفند ۹۸ ساعت 20:30
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

نمایش کوراوغلو

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد