امروز یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱
انتخاب شما:
نمایش بالاجا قارا بالیق (تبریز)
تالار تربیت (میدان دانشسرا، تئاتر شهر تبریز)
دوشنبه ۱۱ مهر ۰۱ ساعت 18:30
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

نمایش بالاجا قارا بالیق

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
مرحله بعد