امروز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
انتخاب شما:
کنسرت کیوان ساکت و وحید تاج به همراه گروه هامون (تبریز)
پتروشیمی ق (بلوار استاد شهریار)
پنجشنبه ۷ آذر ۹۸ ساعت 20
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

کنسرت کیوان ساکت و وحید تاج به همراه گروه هامون

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد