امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
انتخاب شما:
همایش آینده دلخواه من (تبریز)
تالار وحدت (دانشگاه تبریز)
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ساعت 16
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

همایش آینده دلخواه من جایگاه چپ جایگاه راست

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد