امروز پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
انتخاب شما:
نمایش سعادت لرزان، مردمان تیره روز (تبریز)
سالن تئاتر مستقل تبریز (موسسه بین المللی الف، مجتمع فرهنگی‌هنری 29 بهمن)
یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۸ ساعت 19:30
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

نمایش سعادت لرزان، مردمان تیره روز

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد