امروز چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
انتخاب شما:
نمایش چشمهایت را ببند (تبریز)
سالن تئاتر مستقل تبریز (موسسه بین المللی الف، مجتمع فرهنگی‌هنری 29 بهمن)
شنبه ۲۲ تیر ۹۸ ساعت 19:30
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

نمایش چشمهایت را ببند

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد