امروز سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
انتخاب شما:
نمایش آنایوردوم آذربایجان (تبریز)
تالار تربیت (میدان دانشسرا، تئاتر شهر تبریز)
پنجشنبه ۲۳ دی ۹۵ ساعت 19
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

نمایش آنایوردوم آذربایجان

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)
1
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
6
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
7
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
8
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
مرحله بعد